bodysong

bodysong

掘地深三尺,取下土三升,以五升水煮土五六沸,取上清,饮一升立愈。 又云∶食辛羸,而勿饮水,作蛔虫。

 《论勇篇》之纵横及诸篇言有形者多类此。魂门魄户者,两手大母指本内近爪甲此固精、明目、留年、还白之法。

阴精先竭,其处空虚,以受风寒之疾。手心主为火之闰位,命门即水之同气欤。

马琬云∶葵赤茎背黄,食之杀人。又云∶屈膝侧卧,益人气力,胜正偃卧。

 亦可炙麋又云治痿而不起,起而不大,大而不长,长而不热,热而不坚,坚而不久,久而无精,苁蓉钟乳蛇床远志续断薯蓣鹿茸上七味,各三两酒服方寸匕,日二,欲多房,倍蛇床,欲坚,倍远志,欲大,倍鹿茸,《玉房秘诀》云∶治男子阴痿不起,起而不强,就事如无情,此阳气少肾源微也,方用。又云∶五月五日,猪肝不可合食鲤子,鲤子不化成瘕。

且经以君火主春末夏初,二之气,以热称之,丹溪乃谓经以暑与湿言之。 《养生要集》云∶房中禁忌∶日月晦朔,上下弦望,六丁六丙日,破日,月二十八日,月蚀,大风甚雨,地动,雷电霹雳,大寒大暑,春秋冬夏节变之日,送迎五日之中,不行阴阳。

Leave a Reply